VEDTEKTER FOR DRIFT AV TOFTVEIEN BARNEHAGE BA.

 

Sist revidert på Årsmøte 27.3.2012

§ 1 Barnehagen eies og drives av TOFTVEIEN BARNEHAGE SA

§ 2 Barnehagen drives i samsvar med:

a) Lov om barnehage og de av Barne- og Familiedepartementet til enhver tid
fastsatte forskrifter og retningslinjer.

b) Vedtak i Toftveien Barnehage SA

§ 3 Barnehagens styre

3.1 Styret består av 6 medlemmer, og 4 vararepresentanter. 4
eierrepresentanter valgt av Årsmøte og 2 personalrepresentanter valgt av og
blant personalet. Vara for eierrepresentantene oppfordres til å stille på
styremøtene.

3.2 Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

3.3 Eiere- og personalrepresentanter i styret velges for 2 år.

3.4 Daglig leder leder barnehagens daglige drift. Daglig leders overordnede
er styret i Toftveien BarnehageSA.

§ 4 Opptak og oppsigelse

Toftveien barnehage er med i Samordnet opptak, og følger retningslinjer gitt
av Tromsø kommune. Daglig leder og pedagogiske ledere foretar innstilling til
plasser. Opptak gjøres av de daglige lederne i området Hamna. Avslag om plass
kan påklages i hht. forvaltningsloven.

a) Barn som tas opp i barnehagen har plass til og med 31. juli det året
barnet begynner på skolen.

b) Foreldre som er interessert i barnehageplass, søker om plass i Tromsø kommunes opptakssystem. Det er felles søkerliste for alle som søker.

Tidspunktet for når det blir søkt er ikke et
opptakskriterium.

c) Plassen søkes dekket av interne søkere før den tilbys eksterne søkere.

d) Søkere som takke nei til tilbud om plass, blir strøket av søkerlista.

Alle opptak skal skje i samsvar med vedtektenes § 2, hvor avsnitt a) gjelder
fremfor alt annet. Følgende prioritering gjelder:

4.1 Barn til daglig leder/pedagogiske ledere med førskolelærer utdanning
ansatt i hel stilling i barnehagen. Prioritet ved opptak er betinget av
ansettelsesforhold

til barnehagen.

4.2 Barn av medlemmer i samvirkeforetaket som står på søkerliste, og er ført opp på disse
listene mens søsken går/gikk i barnehagen. Barn av personal utover daglig leder
og førskolelærere i ped.lederstilling sidestilles med barn av medlemmer i samvirkeforetaket.

4.3 Foreldre kan beholde medlemskapet når barnet i barnehagen oppnår skolepliktig
alder, og søsken av dette står på søkerliste.

4.4 Barn som forøvrig står på søkerlisten.

Ved opptak skal det legges vekt på gruppesammensetning m.h.t. at alder, kjønn
etc. blir så god som mulig, slik at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas på
en skikkelig måte. Det skal dog ikke avvikes fra ovennevnte prioriteringer.

a) Oppsigelsesfristen er 3 måneder fra den 1. i påfølgende måned.

Barn som begynner på skole og som ønsker sluttdato før 31. juli, må si opp
plassen i henhold til gjeldende oppsigelsesfrist på 3 måneder.

b) Utestående fordringer blir trukket av andelen på kr. 3.000,-.

§ 5 Arealutnytting

Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4,0 kvm netto pr. barn over 3
år, og 5,0 kvm netto pr. barn under 3 år.

Hvor mange barn som ut fra dette får plass innenfor barnehagens totale areal,
må likevel vurderes ved ethvert opptak.

Det vises til Departementets rundskriv Q-0509.

§ 6 Åpningstider

Fem dager i uken kl. 07.15 - 16.30

Julaften og nyttårsaften holdes stengt.

Mellom jul og nyttår kl. 08.30 - 14.30.

Ved tre eller færre virkedager i romjulen vil barnehagen holde åpen en av
disse. Ved fire virkedager vil barnehagen holde åpen to av disse.

Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt.

De fastsatte åpningstider skal respekteres.

Barn hentet etter kl. 16.30 vil medføre straffegebyr for foreldrene.

§ 7 Ferie

Barnehagen holdes åpen hele året. Imidlertid forutsettes det at alle barn har
ferie sammen med sine foresatte. Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av
året.

Minimum 3 uker skal avvikles sammenhengende i perioden 1. juni - 1. september
/ 31. juli for barn som slutter i barnehagen 31.7.

Foreldrene skal innen 1. mai gi melding om når barna skal ha sommerferie. De
som ikke overholder denne fristen vil få tildelt sommerferie av barnehagen.

På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferieliste for
personalet og plan for sommerdrift av barnehagen. Planen forelegges styret i
barnehagen til godkjenning innen utgangen av mai.

§ 8 Betaling

a) Betalingssatsene fastsettes av Stortinget. De til enhver tid gjeldende
betalingssatser fremgår av oppslag i barnehagen. Kostpenger fastsettes av
andelslagets styre. Det betales for 11 måneder i året.

Juli er betalingsfri måned.

b) Ved fravær må avgiften betales. Det regnes som fravær dersom barnet ikke
møter i rett tid etter ferien.

c) Foreldrebetalingen forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver
måned. Uregelmessig betaling og gjentatte purringer regnes som økonomisk
mislighold og fører til tap av plass. Oppsigelsestiden fravikes da.

d) Nye barn som begynner i barnehagen; Det betales for hel måned
dersom barnet får tilbud om plass fra den første i måneden og kan begynne denne
datoen (eller nærmeste mandag). Dersom barnehagen kan tilby plass fra den første
i måneden, men foreldrene ønsker startdato på et senere tidspunkt, betales det
også for hel måned. Dette gjelder også kostpenger. Dersom foreldrene ønsker
startdato den første i måneden, men barnehagen må sette startdato på et senere
tidspunkt, skal det betales dagspris fra startdato. Dette gjelder også
kostpenger. Foreldre som får tilbud om plass fra august men ønsker startdato på
et senere tidspunkt i løpet av barnehageåret, betaler fra første august.

§ 9 Mat

a) Det skal være to måltider i barnehagen hver dag. Et måltid medbringes
hjemmefra (“matpakke”).

b) Kaker, slikkerier etc. må ikke tas med uten nærmere avtale med
personalet.

§ 10 Helsemessige forhold

a) Hvis barnet er sykt, eller har fravær av annen grunn, må det gis beskjed
til barnehagen.

b) Syke barn skal holdes hjemme p.g.a. smittefaren.

c) I tvilstilfeller avgjør avdelingspersonale/daglig leder om barnet kan være
i barnehagen.

§ 11 Ansvar

a) Barnehagens styre er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.

b) Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.

c) Bringing og henting av barna er foreldrene selv ansvarlig for. Den som
følger barnet til barnehagen må ikke forlate det før det har vært i kontakt med
personalet.

Det samme gjelder ved henting; Det skal gis beskjed til personalet om at
barnet er hentet.

Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i
barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn den/de som vanligvis
henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra foreldre/foresatte om hvem som
skal hente barnet.

d) Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal være skriftlig.

e) Medbrakt eiendeler har personalet ikke ansvar for.

f) De ansatte må ikke ta barn med som passasjerer i egen bil eller offentlig
transportmiddel uten foreldrenes skriftlige samtykke.

§ 12 Instruks

Instruks for daglig leder og personalet fastsettes av andelslagets styre.

§ 13 Dugnad

Alle foreldre plikter å delta på dugnad. Daglig leder og pedagogiske ledere
med ansettelses-plass er fritatt fra denne plikten.

§ 14 Permisjonsregler

Permisjon for barn i barnehagen kan gis for et barnehageår om gangen.

Permisjon kan innvilges av daglig leder i barnehagen. Eventuelle avslag kan
ankes inn for styret. Andelen(e) skal beholdes i permisjonstiden.